THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » История украинской культуры » Братський рух та діяльність Острозької академії


Братський рух та діяльність Острозької академії

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Від найдавніших часів терени України були місцем, де сходились різні племена і народи, тут пролягала межа між двома світами: світом осілих землеробських культур, що заклали основи європейської цивілізації, та степовим азійським світом. Про насичену подіями давню історію України довідуємось завдяки археологічним дослідженням пам’яток старовини – прадавніх селищ, городищ і міст, могильників і скарбів, якими наші землі надзвичайно багаті. Окрім археології, – науки, що вивчає життя людей в доісторичні та ранньоісторичні періоди земної історії, таємниці давнини допомагають розкривати такі науки, як антропологія, етнографія, лінгвістика, палеоботаніка, палеозоологія, геологія. Спільні зусилля цих наук дають змогу з’ясувати, коли з’явилися і якими були наші пращури, як вони розуміли всесвіт і своє місце в ньому, де, як і чому виникали, сягали розквіту і гинули прадавні цивілізації; пізнати усе багатство давньоукраїнської історії та культури.
Руїна Києва 1240 року врешті-решт призвела до того, що митрополити київські віддавали перевагу менш зруйнованим північним і східним окраїнам Русі, а в 1299 році взагалі перебралися до Владимира Суздальського. Галицько-Волинські володарі ще за короля Юрія Львовича 1303 року домоглися створення окремої галицької митрополії, яку вже під польським пануванням відновили 1371 року (протрималася вона лише дол. кінця XIV ст.). Москва, що саме набирати все більшого впливу й амбіцій, добилася від патріарха, що галичанина Петра Ратенського, рекомендованого на посаду галицького митрополита, патріарх зробив митрополитом «всієї Русі», і той осів у Москві. А 1448 року собор у Москві без порозуміння з патріархом обрав свого митрополита, поклавши початок незалежній московській церкві.
Дезорганізована й деморалізована церква не могла виконувати як слід своє завдання, яке перейшло до неї після втрати українським народом своєї державності: підтримувати давні духовні традиції, зберігати українську мову й освіту, себто народність, супроти наступу полонізації та окатоличення.

1. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БРАТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Наступ контрреформації торкнувся й православної церкви. Головним знаряддям наступу католицизму став орден єзуїтів, який поширив свій вплив га Польщу з 70-х років XVI ст. через розгалужену й добре організовану мережу навчальних закладів. Незабаром завдяки єзуїтським школам і колегіумам серед католиків опинилися Ходкевичі, Радзивілли, Слуцькі, Острозькі. Отож, захисникам православної віри, щоб відстояти свої позиції, слід було піднести рівень освіти й обновити все церковне життя. Найкращі представники українського й білоруського панства свідомо й послідовно підтримували народний рух і православну церкву як головного його носія в ті часи. Серед опікунів і меценатів української культури слід згадати литовського гетьмана Григорія Ходкевича, який 1568 року дав притулок у Заблудові втікачам з Москви Івану Федоровичу й Петрові Мстиславцю, прислужившись справі книгодрукування в Україні. В заблудівській друкарні побачили світ учительне Євангеліє 1569 року, Псалтир 1570 року. У 1572 році Федорович мусив переїхати до Львова, де побачили світ «Апостол» (1574) і «Буквар».
Князь Юрій Слуцький у 60-х роках XV ст. заснував у Слуцьку школу й друкарню; захисником православ’я був і овруцький староста князь Михайло Вишневецький, а його дружина Раїна опікувалася Манявським скитом. З 1564 року діяв на Волині культурний гурток вільнодумного князя Курбського, втікача з Москви. Та «над усі інші світив блиском світлості старої віри своєї» дім князів Острозьких. Костянтин Острозький заснував школи в Турові й Володимирі, 1580 року в Острозі заклав колегіум, навколо якого згуртувалися найкращі культурні сили України. До Острога перебрався й друкар Іван Федорович і надрукував перший староукраїнський переклад Біблії (1581), Буквар, Новий Заповіт, Псалтир.
Та діяльність цих окремих представників української знаті різко контрастувала з загальною байдужістю до української справи широкого загалу української шляхти. Зрештою, навіть згадані «стовпи православ’я» були такими недовго. Вже на переломі XVI – XVII ст. всі ці роди полонізувалися чи вимерли. За цих умов провідна роль, ініціатива в національному русі перейшла до нижчих верств.
Міщанство, яке мусило боротися проти соціального, національного й релігійного гніту, організувалося у братства. Перші згадки про братства в Україні належать до середини XV ст. З часом, особливо наприкінці XVI ст. й на початку XVII ст., братства здобули собі провідне місце в релігійно-національному житті України.

0

2

Острозька академія – перший вищий навчальний заклад України

   Виникнення Острозької академії нерозривно пов’язане з іменем князя Костянтина Костянтиновича Острозького – сина першого гетьмана Великого Князівства Литовського, каштеляна віленського, воєводи тракайського, за заможністю – четвертої особи країни. Він, отримавши у спадок чималі маєтності в Галичині та Польщі, почав інтенсивно скуповувати землі на Київщині та Брацлавщині. Завдяки цьому на початку XVII ст. рід Острозьких, окрім давніх отчин, що покривали понад третину Волині, володів 14 містами з прилеглими селами на Київщині, 8 – на Брацлавщині, 4 – в Галичині, 32 населеними пунктами в Сандомирському, Краківському, Люблінському та Мазовецькому воєводствах. Річні прибутки князя Костянтина традиційно обраховують у 10 млн. золотих, а сума готівки, описана в скарбниці його сина Януша станом на 1620 р. складала два річні бюджети Речі Посполитої у мирний час. Князь мав можливість у найкоротший час виставити 15-20 – тисячне військо, яке складалося з його власних бояр та потомственої шляхти – васалів дому Острозьких, які за умови служби князю з діда-прадіда мешкали на території його володінь. Він, за свідченням сучасників, вважався одним з можливих претендентів на виборний королівський престол.
   Разом із маєтностями та іншими величезними багатствами князь Костянтин перебрав на себе від батька і світський патронат над православною руською церквою. Він мав великий вплив  на формування її вищої ієрархії та загальні напрями політики. Ним по різних містах України було засновано багато шкіл головною метою яких було підготовляти духовенство, здатне успішно вести боротьбу з католицьким духовенством і паралізувати їх вплив на молодь.
   Захоплений ідеєю захисту православної віри К.Острозький вирішив видати повний текст Біблії слов’янською мовою, якого на той час не мав жодний з православних народів. Задумане князем видання з’являється у 1681 р. і стає помітною подією в культурному житті не лише України, але й усіх слов’янських народів, оскільки воно сприяло зміцненню самосвідомості православних народів, підносило престиж старослов’янської мови, відіграло значну роль в боротьбі українського народу за релігійну і національну незалежність, стало своєрідним свідченням ідеологічної і моральної зрілості українців, білорусів, росіян.
   Перше друковане видання слов’янської Біблії було великою і дуже складною справою. Воно потребувало не лише значних матеріальних коштів, але і здібних, освічених, самовідданих людей. Для редакційної підготовки Біблії необхідно було зібрати в Острозі гурток учених, яких князь К.Острозький стягав з різних земель. Сконцентрувавши значний науковий потенціал, князь вирішив заснувати вищу школу. Зроблено це було, як вважають дослідники близько 1576 року. Школа, яку сучасники називали академією, поклала початок новому етапу в розвитку освіти на Україні. Старі слов’янські й греко-візантійські традиції поєднувалися в ній з надбанням тогочасної європейської шкільної освіти. За програмою навчання академія стояла нарівні з найкращими єзуїтськими колегіями. Велика увага приділялася слов’янській і грецькій мовам. Разом з тим запроваджуються латина і так звані „сім вільних наук” – граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика. Останні поділялися на тривіум, який складався з граматики, риторики та діалектики (мистецтва диспуту), та на квадривіум, куди входили арифметика, геометрія, астрономія, музика.
   Першим ректором академії був Герасим Смотрицький – знавець літератури, поет, письменник, що започаткував полемічну літературу („Ключ царства небесного”, „Календар римський новий”), головний перекладач і редактор „Острозької Біблії”.
   З 1594 р. ректором Острозької академії став Кирило Лукаріс – грек за походженням, який мав блискучу європейську освіту та був одним з найактивніших борців проти унії та католицизму. За це він під надуманими звинуваченнями був висланий за межі Речі Посполитої, проте згодом став константинопольським патріархом та продовжував підтримувати зв’язки з академією.
   Викладачами академії були Іван Княгинецький (відомий учений і церковний діяч, засновник Манявського скиту в Галичині), острозький священик Дем’ян Наливайко (письменник, перекладач, редактор, автор україномовних віршів, активний учасник повстання під проводом свого брата Северина Наливайка), чернець Василь Суразький (автор багатьох богословських трактатів, випускник італійських університетів), греки Никифор Парасхес та Кирило Москопул (навчали грецькій мові, перший до цього викладав у Падуанському університеті), поляк Ян Лятош (професор астрономії з Краківського університету) та ін.
   З Острозької академії вийшло багато видатних людей – Максим та Степан Смотрицькі (сини ректора Г.Смотрицького - Максим (Мелетій) з часом став відомим ученим – філологом, публіцистом, письменником, Степан – священиком в Острозі й одночасно працював на ниві освіти), Гавриїл Дорофеєвич (викладач Львівської школи та активний діяч осередку київських учених), Петро Сагайдачний (славетний полководець, політик, гетьман) та ін.
   Навколо академії гуртувалися такі відомі тогочасні просвітники як Клірік Острозький, Христофор Філарет (Мартін Бронєвський), Тимофій Аннич, Тимофій Михайлович,  першодрукар Іван Федоров та ін. До Острога приїздив і працював тут деякий час Іван Вишенський. 
      Лінгвістична праця учня Острозької академії Мелетія Смотрицького створила в свій час епоху у вивченні слов’янської мови. В Острозькій академії існував великий колектив учених перекладачів і упорядників книг, який розгорнув у 80-х роках XVI ст. значну видавничу діяльність.
   Після смерті К.Острозького в 1608 р. академія занепала, а з переходом Острога до внучки старого князя – Анни-Алоїзи Ходкевич, ревної католички, на її місці було засновано єзуїтську колегію.

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » История украинской культуры » Братський рух та діяльність Острозької академії