THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Военная кафедра НТУ "ХПИ" » УСЛОВИЯ КОНТРАКТА


УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

1. Предметом контракту є освітня діяльність Закладу щодо здійснення військової підготовки Студента за програмою офіцера запасу у військовому навчальному підрозділі Закладу за військово-обліковою спеціальністю __________________
2. Права та обов'язки сторін.
Заклад має право:
2.1.1.Установлювати плату за послуги, пов'язані з навчанням Студента за програмою підготовки офіцера запасу, згідно із затвердженим кошторисом.
2.1.2. В односторонньому порядку відраховувати студента з числа тих, хто проходить військову підготовку у Закладі, якщо має місце:
невиконання навчальної програми підготовки офіцера запасу згідно з графіком навчального процесу;
недисциплінованість (невиконання правил внутрішнього рознорядку військового навчального підрозділу Закладу);
несвоєчасна сплата коштів за навчання (розірвання контракту); відрахування з вищого навчального закладу;
непридатність або обмежена придатність до військової служби - за висновками військово-лікарської комісії.

2.2 Студент має право:
2.2.1.Користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, його матеріально - технічною базою та навчально-методичною літературою.
2.2.2.Поновити навчання у військовому навчальному підрозділі Закладу наступного року в разі надання Студенту академічної відпустки.
2.3 Заклад зобов'язується;
2.3.1. За результатами професійного відбору та за висновками військово-лікарської комісії про стан здоров'я Студента забезпечити його навчання у Закладі за програмою офіцера запасу протягом двох навчальних років.
2.3.2. Проводити підготовку Студента згідно із затвердженою навчальною програмою підготовки офіцера запасу за зазначеною військово-обліковою спеціальністю.
2.3.3. Надати Студенту право користуватися навчальним комплексом Закладу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.
2.3.4. Після успішного завершення Студентом навчання за програмою офіцера запасу в Закладі та
закінчення вищого навчального закладу організувати проведення атестації Студента на присвоєння йому військового звання "молодший лейтенант запасу".
Виконувати умови цього контракту.
2.4. Студент зобов'язується:
2.4.1. Сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військово-обліковою спеціальністю.
2.4.2. Постійно відвідувати всі види занять з військової підготовки, у встановлені терміни бюїадати заліки та екзамени, передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у Закладі.
2.4.3. Дотримуватися на заняттях з військової підготовки вимог військових статутів Збройних Сил України.
2.4.4. Прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими, мати акуратну зачіску.
2.4.5. Зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватися заходів безпеки під час проведення занять з використанням озброєння та військової техніки.
2.4.6.Забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.
2.4.7.Не пізніше 10 днів після початку кожного семестру, під час якого здійснюється військова підготовка, уносити плату за послуги, пов'язані з навчанням за програмою підготовки офіцера запасу згідно з затвердженим кошторисом,
2.4.8.Виконувати умови цього контракту.
3. Порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість підготовки Студента становить _______ грн, за два роки навчання;
Перший рік грн.,  другий рік___________грн., згідно із затвердженим
кошторисом, складеним Закладом і погодженим з Міністерством оборони України.
3.2. Оплата за навчання проводиться Студентом через касу Заклад) або на його спеціальний реєстраційний рахунок в національній валюті України. Послуги за перерахування коштів оплачуються платником.
3.3. Кошти за навчання повинні надходити на спеціальний реєстраційний рахунок Закладу не пізніше 10 (десяти) днів від початку навчального семестру.
3.4. У разі несвоєчасної оплати за навчання Студентом сплачується пеня за кожний календарний день заборгованості у розмірі 0,5 °/о від несплаченої суми.
3.5. Якщо заборгованість з оплати за навчання досягає трьох місяців. Студент відраховується з Закладу за невиконання умов контракту.
3.6.У разі відрахування Студента з числа тих, хто навчається за програмою офіцерів запасу у Закладі, унаслідок причин, що вказані в пункті 2.1,2 контракту, чи в разі небажання продовжити навчання кошти, отримані за військову підготовку Студента, йому не повертаються.
4. Термін дії контракту
4.1. Цей контракт складається у двох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.
4.2. Про продовження або розірвання контракту одна зі сторін повідомляє іншу не пізніше ніж за місяць до здійснення своїх намірів.
4.3. Контракт діє до ___________________року.
5. Інші умови
5.1. Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов контракту не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.2. Зміни та доповнення до контракту дійсні тільки в тому випадку, якщо вони письмово погоджені обома сторонами.
5.3. Спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються - у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
за цим контрактом, якщо таке сталося внаслідок дій обставин нездоланної сили (форс-мажор), що виникли під час дії цього контракту .
6. Місце знаходження сторін
                       Заклад
Поштова адреса: 61034, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192

0

2

http://uploads.ru/t/R/L/h/RLhpn.jpg

http://uploads.ru/t/B/O/d/BOd5g.jpg

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Военная кафедра НТУ "ХПИ" » УСЛОВИЯ КОНТРАКТА